w atrakcyjnych cenach
Skontaktuj się

+ 48 58 732 79 86

[email protected]

+ 48 603 114 275

Pon - Pią: 08:00 - 17:00

Tłumacz

Kategorie
Wizyty
Visits today: _

Spedycja morska

Spedycja morska  (transport morski), również w sferze rozmyślań prawnych i teoretycznych, kiedy i w powszechnej praktyce spedycyjnej nierozdzielnie związuje się z terminem Incoterms (International Commercial Terms), jakie określa się zarówno Międzynarodowymi Regułami Handlu, a aplikuje w przypadku usług rodzaju transport kontenera bądź kontener transport ( spedycja morska ).

Spedycja morska – INCOTERMS to zestawienie międzynarodowych uregulowań prawnych, określających warunki sprzedaży, jakich wykładnia bywa globalnie przyjęte na całym globie. Uregulowania te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę, natomiast zarówno określają rodzaje transportu. Incoterms kieruje się nadrzędnymi prawami Konwencji ONZ  dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, które zostały opublikowane w 1936 roku oraz reguluje transport morski. Aktualnie wiążaca jest wersja Incoterms 2010, jaka zastąpiła poprzednią dystrybucję – Incoterms 2000.

Regulacje INCOTERMS oraz ich cechy: wiążą przy obrocie dobrami materialnymi (także w zakresie transport kontenera) ich stosowanie może być fakultatywne obowiązują tylko eksportera jak również importera – z ich wykorzystywania wyłączeni są spedytorzy a także firmy transportowe, włączają usługi „kontener transport” normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS.

Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem morskim produktów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to m.in. przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych jak i importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu i ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. Incoterms są stosowane stale w złączeniu spośród lokalizacją geograficzną oraz nie zajmują się przeniesieniem praw własności. Stosowane w ramach „transport kontenera” i kontener-transport.

Incoterms 2000

Kanony i prawa są zalecane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 jest oryginalny tekst angielski, któren został zatwierdzony przez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.

Normy jak również prawa ujęte w Incoterms 2000 (transport morski) podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na wspólne dla poszczególnych grup warunki, m.in. opłaty za transport a także ubezpieczenie, moment przeniesienia ryzyka   (natomiast tym samym zrealizowania dostawy,  co bywa   bezpośrednio związane   z  zagadnieniami

 dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności a także koszty związane z odprawami (transport kontenera) celnymi eksportowymi jak również importowymi.

Grupa E – Departure – Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, gdy również nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

EXW. Ex Works (… named place) – Od zakładu (… określone miejsce). Termin ten prezentuje najmniejszą odpowiedzialność (zagadnienia transport morski) i zaangażowanie ze strony sprzedawcy (dot. usług kontener transport). Dostarczenie zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia produktów do dyspozycji nabywcy w określonym miejscu, bez zobligowania do kolejnych czynności ze strony sprzedającego.

Grupa F – Main Carriage Unpaid – Grupa „F..” zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu (też: transportu morskiego) ani ubezpieczenia. Traqnsport kontenera.

FCA. Free Carrier (… named place) – Franco przewoźnik (… określone miejsce).Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku jak również ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu poprzez kupującego, w oznaczonym miejscu. Towar uznaje się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

FAS. Free Alongside Ship (… named loading port) – Franco wzdłuż burty statku (… określony port załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu morskiego oraz ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia towarów (kontener transport) do burty statku w oznaczonym porcie nadania, aczkolwiek bez załadunku produktów na statek. Od owego momentu wszelkie koszty jak również ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin może być używany jedynie w odniesieniu do transportu morskiego – w tym transport kontenera i wodnego – śródlądowego.

FOB. Free On Board (… named loading port) – Franco statek (… określony port załadunku). Jak w przypadku FCA, aczkolwiek punktem przeniesienia kosztów a także ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego może być moment przekroczenia burty statku poprzez towar, sprzedający ponosi również koszty załadunku. Termin zdoła być używany jedynie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

Grupa C – Main Carriage Paid – Sprzedający zawiera umowę przewozu jak również ponosi jego koszty. Sprzedający bywa zarówno zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszelkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem i innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

CFR. Cost and Freight (… named destination port) – Koszt a także fracht (… określony port przeznaczenia – transport morski). Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia towarów (od momentu załadunku na statek w porcie nadania, kontener transport), jakie leżą po stronie nabywcy; dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek przewoźnika wskazanego przez wykonującego transport kontenera ( spedycja morska ).

CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port) – Koszt, ubezpieczenie jak również fracht (… określony port przeznaczenia). W odróżnieniu od CFR, sprzedający może być odpowiedzialny również za zawarcie umowy a także opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Warto zaznaczyć, iż Incoterms 2000 zobowiązują sprzedającego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej tylko w podstawowym zakresie. Też CFR jak jak również CIF zdołają być używane tylko w odniesieniu do transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

CPT. Carriage Paid To (… named destination port) – Przewoźne opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CFR w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym, transpoert kontenera, kontener transport).

CIP. Carriage and Insurance Paid to (… named destination port) – Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).
Grupa D – Arrival – Sprzedający może być zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca lub portu przeznaczenia ( spedycja morska ).

DAF. Delivered At Frontier (… named place) – Dostarczone na granicę (… określone miejsce). Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji kupującego na granicy, jednak przed granicą odprawy celnej kraju odbiorcy. W przypadku dostawy DAF, koszt jak również ryzyko rozładunku towaru są po stronie kupującego. Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia odprawy celnej eksportowej. Termin odnosi się do granicy lądowej, niezależnie od środka transportu ( spedycja morska ).

DES. Delivered Ex Ship (… named port) – Dostarczone na statek (… określony port). Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia do dyspozycji (rozładunku – transport morski) przez odbiorcę na statku we wskazanym porcie przeznaczenia. Sprzedający bywa zobowiązany ponieść wszelkie koszty do owego momentu, ponosi też ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów – transport kontenera – podczas transportu do portu przeznaczenia. Sprzedający może być zobowiązany do odprawy celnej eksportowej. Koszt oraz ryzyko rozładunku są po stronie kupującego. Termin analogiczny do DAF, w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego oraz intermodalnego z dostawą na statku w porcie przeznaczenia (kontener transport), ( spedycja morska ).

DEQ. Delivered Ex Quay (… named port) – Dostarczone na nabrzeże (… określony port, transport morski). Analogicznie, gdy w wypadku DES, aczkolwiek towar winien być postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Koszty jak również ryzyko rozładunku leżą po stronie sprzedającego. Termin używany w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego jak również multimodalnego, z rozładunkiem ze statku w porcie przeznaczenia ( spedycja morska ).

DDU. Delivered Duty Unpaid (… named destination place) – Dostarczone, cło nieopłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Warunki dostawy DDU zobowiązują sprzedającego do dostarczenia artykułów – kontener transport – we określane (dowolne) miejsce, także w kraju odbiorcy, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów i ryzyk z tym związanych, z wyjątkiem wszelkich kosztów celnych oraz odpowiedzialności z tym związanej (przeprowadzenia odprawy celnej importowej). Przesyłkę uważa się za dostarczony bez rozładunku z ostatniego środka transportu. Termin ma zastosowanie dla wszystkich środków transportu, aczkolwiek w wypadku miejsca dostawy przewidzianego w porcie przeznaczenia (bez dalszego transportu lądowego po stronie sprzedającego, transport kontenera) powinny zostać użyte terminy DES lub DEQ.

DDP. Delivered Duty Paid (… named destination place) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność oraz zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność jak również pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową ( spedycja morska ).

Incoterms 2010

W stosunku do Incoterms 2000 zmieniła się tylko grupa D. wygląda ona następująco:

DAT. Delivered at Terminal) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Dostarczone do terminalu (sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu i jego rozładunek. DAT zastępuje dotychczas stosowaną DEQ ( spedycja morska ).
DAP. (Delivered at Place) – Dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, jednakże jego rozładunek jest w gestii kupującego). DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES jak również DDU ( spedycja morska ).

Spedycja morska i powyższe dotyczą zakresu: transport morski w praktyce, transport kontenera, kontener transport.